Městský dům Za Papírnou – Praha 7

Městské nájemní bydlení je příležitostí obce, jak nastavit pozitivní rozvoj lokality, udává trend v estetickém vnímání objektu a klade důraz na sociální aspekty výstavby. Našim cílem je vytvořit takové prostředí, aby nájemci splynuli s místem a vytvořili si k němu vazby. Srdcem návrhu jsou pavlače, které vnímáme nejenom jako prostorovou komunikaci, ale hlavně jako jádro komunitního života a místo pro setkávání. Klademe důraz na lokálnost materiálů a použitých prvků, jak z hlediska ekologie, tak z hlediska kontinuity lokality.

Architektonicko-konsturkční řešení

Navržená hmota vychází z urbanistického řešení celé lokality. Je členěna na dva výškově rozdílné objemy. Nižší, severní, reaguje svou výškou, měřítkem i architektonickým tvaroslovím na historickou zástavbu v ulici Za Papírnou. Větší, jižní, reflektuje svou výjimečnou pozici zdůrazněním vyvýšeného nároží, které uzavírá menší náměstí východně od objektu.

Severní hmota, která je přímým pokračováním sousedních domů se štukovými fasádami, je členěna vertikálními okny do rastru, který je doplněn o horizontální prvky, které jsou pokračováním podokenních parapetů. Použitím těchto prvků navazujeme na klasické tvarosloví stávající zástavby.
Orientace jižní hmoty do rušnější ulice Železničářů a náměstí dovoluje členění fasády většími horizontálními okny do přísnějšího rastru. Výjimečná nárožní pozice je umocněna rohovým vstupem do komerčního parteru, který je od vrchních podlaží oddělen horizontální římsou.
Pojítkem objektu s místem je použití keramického obkladu, který se zde v historii vyráběl. Tento tradiční materiál jsme pro svou odolnost a trvanlivost zvolili ke ztvárnění fasád orientovaných do ulic.
Na tektonických keramických hmotách leží ustoupená podlaží, tvořící střešní krajinu. Použitím profilovaného plechu odkazují na industriální historii Holešovic.
Vstoupením do vnitrobloku se ocitáme v jiném světě. Architektonický výraz je tvořen horizontálami pavlačí a vertikálami sloupů, které je podpírají. Fasáda je tvořena smrkovými prkny, které nejen navozují méně formální atmosféru, ale jsou také příjemné při fyzickém kontaktu. Dalším důležitým prvkem jsou integrované květináče, tvořící zábradlí. Slouží nejen jako příležitost obyvatel k pěstování a bohatšímu komunitnímu životu, ale zároveň přerušuji monotónní horizontálu zábradlí.

Lokálnost

Lokálnost se propisuje do všech složek návrhu.
Aby se člověk cítil dobře na místě, kde bydlí, musí se dobře cítit v lokalitě, v které se nachází a každodenně užívá. Holešovice mají veliký potenciál. Jsou dobře napojené na dopravní obslužnost a v místě vzniká mnoho zajímavých příležitosti, jak k trávení volného času, tak pro práci.
Historie místa je bohatá a odráží se v našem návrhu. Např. v použití materiálů keramického obkladu, který se v Holešovicích vyráběl a užíval na fasády domů.
Budoucí obyvatelé by měly s domem a místem splynout, vytvořit fungující komunitu. Toho se snažíme docílit obytnými pavlačemi, poloveřejným vnitroblokem, vnitřními komunitními prostory a střešní zahradou.
Lokálnost vnímáme také jako ekologický aspekt. Krátký transport snižuje uhlíkovou stopu při dopravě, zároveň podporuje lokální výrobu. Např. nepoužíváme dovážené dřevo (Skandinávie, Rusko, Kanada). I z tohoto důvodu volíme nosný betonový systém, který se vyrábí na našem území. Ten je doplněn sendvičovými panely tvořeny českými deskami Packwall, které jsou ekologičtější alternativou sendvičů z OSB desek.
Na fasádu a pochozí povrchy navrhujeme obklady vyrobené v českých keramičkách. . Jako obložení pavlačí pak prkna z českého smrku.

Místo: Praha 7
Fáze: Studie, Soutěžní návrh, top 12
Rok: 2022
Tým: Pavla Maxová, Jan Novotný, Eva Prcinová, Tereza Práchenská, Petr Stojanov, STOPRO s.r.o.

Comments are disabled.